Regulamin sklepu internetowego GASPIR-PLUS

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE DLA FIRM

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego http://sklep.gaspir.pl przez „GASPIR-PLUS” P. Jurga, S. Witomski Spółka Jawna z siedzibą w Śremie, pod adresem ul Gen. Władysława Sikorskiego 37, 63-100 Śrem, NIP: 7851759154, REGON:300703815 (zwany dalej: „Sprzedawcą”).
 1. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej sklepu pod adresem http://sklep.gaspir.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – GASPIR.
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.), prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://sklep.gaspir.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Konto – indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w Sklepie, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm,).

 

III. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu świadczenie następujących usług elektronicznych:
  1.  zawieranie umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  2. prowadzenie Konta.
 3. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Warunkiem korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług elektronicznych jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 5. Z momentem akceptacji Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Umowa o świadczenie usług elektronicznych”). Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Klient, ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych składając Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia do Sprzedawcy oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku publicznego.

 

IV. REJESTRACJA 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie Konta w Sklepie.
 2. Utworzenie Konta wymaga rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Sklepu, w zakładce LOGOWANIE/REJESTRACJA.
 3. Formularz rejestracji musi być wypełniony prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym. Brak podania wszelkich wymaganych danych uniemożliwia utworzenie Konta.
 4. Sprzedawca może uzależnić korzystanie ze Sklepu od uwiarygodnienia podanych przez niego danych poprzez przesłanie stosownych dokumentów. Podanie nieprawdziwych danych, odmowa przedłożenia wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów lub ich negatywna weryfikacja stanowią podstawę do zablokowania Konta.
 5. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną  oraz składania w imieniu i jego na rzecz  wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta może dokonać wyłącznie osoba fizyczna należycie do tego umocowana.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta (loginu oraz hasła) osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Klient ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.
 7. Klient ma obowiązek informować Sprzedawcę o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia przesyłane będą na adres podany w trakcie rejestracji będą uważane za skutecznie doręczone.
 8. Klient jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY / SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie ofertę do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw związanych z aktualizacją danych Sklepu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie łączy internetowych i telefonicznych.
 4. Wyłącza się stosowanie art. 682  Kodeksu cywilnego.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po przejściu do widoku koszyka (pole „ZOBACZ KOSZYK”) Klient ma możliwość weryfikacji zawartości koszyka, dokonania wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Po dokonaniu wyboru przez Klienta następuje obliczenie łącznej kwoty zamówienie. Poprzez kliknięcia przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” Klient przechodzi do kolejnego etapu, na którym ma możliwość modyfikacji danych Klienta oraz danych dostawy.
 6. Klient potwierdza Zamówienie klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, w następstwie czego, Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia w formie zarówno komunikatu widniejącego na stronie internetowej, jak również na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Złożenie Zamówienie stanowi złożoną Sprzedawcy ofertę nabycia Towarów po cenach określonych w Zamówieniu. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Towarów oraz zapłaty ceny Towarów i kosztów dostawy.
 8. Jeżeli Sprzedający akceptuje Zamówienie, wówczas potwierdza jego przyjęcie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Koszty podania nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebrania przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient.
 10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia do umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia następujących przesłanek:
  1. braku dokonania przez Klienta przedpłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia,
  2. braku dokonania przez Klienta zapłaty oraz odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 11. W przypadku gdy po zawarciu umowy sprzedaży okaże się, że nie może ona zostać wykonana z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności np. zakończenia produkcji Towaru, zmiany modelu Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, a zawarta umowa sprzedaży wygasa.
 12. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Faktury VAT wystawiane i wysyłane są do Klienta w formie papierowej. Wysłanie faktury formą elektroniczną możliwe jest po obustronnym uzgodnieniu.
 13. Wszystkie ceny Towarów w sklepie podane są w złotówkach, w wersji brutto i netto.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy w postaci przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy (dokonany na podstawie faktury PROFORMA),
  2. gotówką przy odbiorze osobistym,
  3. gotówką za pobraniem.
 2. Dane do przelewu zostaną wysłane do Klienta na jego e-mail wskazany na Koncie Klienta.
 3. Termin dokonania przedpłaty wynosi 3 dni.

 

VII. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie na adres wskazany podczas rejestracji Konta Klienta.
 2. Termin dostawy wynosi:
  1. gdy towar w chwili przyjęcia Zamówienia znajduje się w magazynie w siedzibie Sprzedawcy: do 5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym w przypadku przedpłaty,
  2. gdy towar w chwili przyjęcia Zamówienia znajduje się w magazynie producenta: do 14 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym w przypadku przedpłaty.
 3. W pozostałych przypadkach Sprzedawca poinformuje o czasie oczekiwania poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego podczas rozmowy telefonicznej lub przez wiadomość e-mail.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę spowodowaną opóźnieniem dostawy Zamówienia.
 6. Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za zakupione Towary na koncie Sprzedawcy.
 7. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 8. Koszty dostawy wynoszą:
  1. 21,00 zł brutto – w przypadku przedpłaty, jeżeli wartość Zamówienia jest mniejsza niż 1.500zł brutto,
  2. 24,00 zł brutto – w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” jeżeli wartość Zamówienia jest mniejsza niż 1.500zł brutto.
 9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź większa niż 1.500,00 zł brutto koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 10. Koszty dostawy Towarów niestandardowych, ponadgabarytowych tj. o wymiarach przekraczających 140x60x60 cm lub 30 kg oraz na zamówienie uzgadniane są indywidualnie.
 11. Po wysłaniu przesyłki, Klient otrzyma za pomocą wiadomości e-mail potwierdzenie wysyłki wraz z numerem listu przewozowego
 12. Korzyści i szkody związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta w momencie przekazania Towarów przez Sprzedawcę firmie kurierskiej.
 13. Klient, do którego został wysłany towar za pomocą usługi kurierskiej ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w sposób ustalony przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi nieprawidłowości lub uszkodzenia, które nastąpiły w czasie przewozu zobowiązany jest niezwłocznie dokonać właściwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

VIII. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacje dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie lub dostarczona wraz z Towarem.
 3. Warunki gwarancji określa producent Towaru.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY / REKLAMACJE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. braku możliwości złożenia Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,
  2. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta,
  3. awarii Internetu, sprzętu czy oprogramowania Klienta.
 2. Sprzedawca dołoży starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą nastąpić przerwy w celu aktualizacji danych, archiwizacji danych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie jest zobowiązany informować Klientów o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@gaspir.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane Klientów, którzy wyrazili na to zgodę, są udostępniane Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia oraz wysyłania ofert reklamowych.
 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w czasie działalności Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, Nr 922 ze zm.).
 4. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, Nr 922 ze zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie, iż Klient rejestrując się w Sklepie internetowym Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu przekazywania mu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania oraz usunięcia Konta Klienta w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. W przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie zostaną oni powiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 5. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmiany, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14  dni od dnia pierwszego logowania po zmianie Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu do Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.